Политика за зашита на личните данни

Аутоматикс ЕООД има ангажимент да защитава неприкосновеността на личните данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие със законите за защита на личните данни в България и Европейския съюз.

Настоящата Политика за защита на личните данни на Аутоматикс ЕООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). Аутоматикс ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Информация за Администратора на лични данни:
Наименование: Аутоматикс ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 200044689
Данни за контакт: Димитър Карамихалев
е-mail: office@automatix.bg
Телефон: 0887336568

I. Обработване на лични данни

1. Принципи, които спазваме при обработването на лични данни са:
1.1. Ние обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
1.2. Обработката на данни е основана на закон или договорни отношения и не е необходимо предварително съгласие. Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорното отношение, ще изискваме изричното Ви съгласие.
1.3. Ние събираме само подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които ги обработваме.
1.4. Поддържаме данните точни и в актуален вид.
1.5. Съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.
1.6. Ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.
1.7. Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.
2. Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, телефон, e-mail адрес, данни за местонахождение и онлайн идентификатор.
3. По-специално възможно е да събираме следните категории информация:
3.1. Име, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, данни от кредитна/дебитна карта или други данни за плащане;
3.2. Информация за платени и неплатени задължения към cangaroo-bg.com;
3.3. Информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт;

II. Съгласие

4. Ако съгласието Ви е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.

III. Оттегляне на съгласие

5. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
6. Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.
7. След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

IV. Цели на обработване на лични данни

8. Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:
8.1. Обработка на данни на клиенти - физически лица;
8.2. Извършване на регистрация в сайта;
8.3. Извършване на регистрация за участие;
8.4. Реклама на услуги;
8.5. Реклама на продукти;
8.6. Маркетингови цели;
8.7. Изпращане на информационни съобщения.
9. Категории физически лица:
9.1. Обработваме лични данни за следните категории физически лица: клиенти - физически лица.

V. Специални категории лични данни („чувствителни данни")

10. На този сайт, ние не обработваме специални категории лични данни.

VI. Източници, от които събираме лични данни

11. Данните получаваме от субектите на лични данни или от публично достъпен източник.
Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.