Общи условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Аутоматикс ЕООД, ЕИК 200044689 и клиентите, наричани по-долу ползватели/потребители, на корпоративния уебсайт – https://automatix.bg/ , наричан по-долу „уебсайт”.

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Аутоматикс ЕООД

2. Седалище и адрес на управление/упражняване на дейността: гр. София, бул. Самоков № 11 А, офис 118  

3. Данни за кореспонденция: 0887336568, e-mail: office@automatix.bg

4. Вписване в публични регистри: ЕИК 200044689

5. Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG113556941

III. Характеристики на уебсайта

Чл. 3. Уебсайта е достъпен на адреса в Интернет https://automatix.bg/ , чрез който Ползвателите имат възможност да се информират за предлаганите от уебсайта стоки/услуги, включително следното:

1. Да извършват законосъобразни действия за преглеждане на уебсайта и използване на услугите за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с уебсайта чрез интерфейса на страницата на уебсайта или чрез външни услуги на трети лица, достъпни в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките/услугите, предлагани от уебсайта;

4. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от уебсайта;

5. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики и цени;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на уебсайта в Интернет;

Чл. 4. https://automatix.bg/  информира за стоките/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките/услугите, предлагани от уебсайта чрез контакт със служителите на https://automatix.bg/ .

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, https://automatix.bg/  се задължава да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него стоки и да предостави определените от него услуги.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно условията, определени на сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика.

Чл. 6. (1) Ползвателят и https://automatix.bg/  се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

IV. Използване на уебсайт

Чл. 7. 

(1) С натискане на бутона за потвърждение на общите условия, политиката за лични данни и политиката на бисквитките на https://automatix.bg/ , Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, политика за лични данни и политика на бисквитките, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

V. Особени задължения на https://automatix.bg/ . Защита на потребителите.

Чл. 8. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в уебсайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките/услугите, предлагани от https://automatix.bg/  са определени в профила на всяка стока/услуга на уебсайта.

(2) Цената на стоките/услугите с включени всички данъци се определя от https://automatix.bg/  в профила на всяка стока/услуга в сайта на уебсайта.

(3) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на уебсайта или по електронна поща.

Чл. 16. (1) https://automatix.bg/  предоставя стоките/услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и https://automatix.bg/  се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VI. Защита на личните данни

Чл. 17. (1) https://automatix.bg/  предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите,https://automatix.bg/  ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите.

(3) https://automatix.bg/  приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че https://automatix.bg/  има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнението на договора.

Чл. 18. Във всеки момент, https://automatix.bg/  има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на действията, които е извършил в рамките на сайта.

VII. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 19. Настоящите общи условия по всяко време могат да бъдат изменяни от https://automatix.bg/

Чл. 20. https://automatix.bg/  публикува тези общи условия на сайта заедно с всички допълнения и изменения в тях.